Notice: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' in /home/emreay/domains/emreay.com.tr/public_html/wp-content/themes/writing/functions.php on line 73
Enerji Otomasyonu – Emre AY

Enerji Otomasyonu

ENERJİ OTOMASYONU.   Günümüzde enerji tüketimini kontrol altında tutmak zorunlu hale gelmiştir. Enerji otomasyonlarının temel amacı mevcut enerjiyi verimli bir şekilde kullanmak, riskleri ve kayıpları en aza indirmektir. Enerji otomasyonu ile temel olarak;.   ENERJİ OTOMASYONUNUN AVANTAJLARI.   Enerji otomasyonu ile mevcut enerjinin en tasarruflu şekilde kullanılması, can ve mal güvenliği açısından risklerin ortadan kaldırılması sağlanmaktadır. Enerji parametreleri sürekli izlendiğinden enerji sarfiyatı kontrol altındadır. Sistemdeki tüm ekipmanlar izlendiğinden oluşabilecek herhangi bir arızaya zaman kaybetmeden müdahale edilir. Çok daha güvenli ve tehlikesiz çalışma imkanı sağlanır.   Kontrol ve Kumanda Sistemi.   İstenilen kontrol senaryolarını gerçekleştiren birimler için genellikle PLC (Programmable Logic Controller)’ler kullanılır. Sahadaki kontrol elemanlarından gerekli sinyalleri toplar ve yüklü programa göre komutlar gönderir. Özellikle orta ve büyük ölçekli işletmelerde ihtiyaç duyulan uzak mesafeden, network gibi konularda PLC’ler, gelişmiş haberleşme modülleri aracılığıyla son derece iyi çözümler sunmaktadır.   Komut Gönderme ve İzleme Sistemi.   Kontrol ve kumanda sisteminin kontrolü altında bulunan tüm noktaların izlenebildiği ve kumanda edilebildiği bilgisayardan oluşmaktadır. Bu program PLC ile irtibat halindedir. Bilgisayar ya da SCADA uygulaması devre dışında ise, otomasyon sistemi çalışmasında bir aksaklık meydana gelmez. Fakat bu süre içinde haberleşme olmayacağı için, bilgisayarda veri ve alarm kaydı yapılamaz. .   Motorlu şalterler: Tesislerde elektrik üretim noktalarının çıkışına ve elektrik dağıtım sistemindeki enerji tüketim noktalarının girişine kurulan kompakt şalterler, bir takım ek donanımlar ilave edilerek otomasyon sistemine entegre edilir. .   Kompakt şalterler: Yüksek akım sınılama kapasiteleri sayesinde kısa devre akımlarını ortaya çıkar çıkmaz bastırır ve böylece kısa devrelerin genellikle yol açtığı yıpranmalardan tüm elektrik gereçlerini etkin bir biçimde korurlar. .   SCADA yazılımları kendi bünyelerinde bulunan çekirdek yazılımları kullanarak grafiklerle birlikte hareket, boyutlandırma, yanıp sönme ve doldurma boşaltma gibi operatörlerin dikkatini çekip kullanım kolaylığı sunabilecek özellikleri içermektedir.   SCADA SİSTEMİNİN UYGULAMA ALANLARI.   Geniş bir alana yayılmış, bölgesel ve yerel tesislerin bir çoğunda kullanılmakta ve başka sistemlere de alt yapı teşkil etmektedir. SCADA sistemine ilave olarak Enerji Yönetim Sistemleri (EMS) ve Dağıtım Yönetim Sistemleri (DMS) gibi sistemler oluşturulur. Başlıca kullanım alanları şunlardır;.

SCADA SİSTEMİNİN FAYDALARI VE GETİRİLERİ

Günümüzde kontrol sistemleri veri tabanlı kontrol ve gözetleme yazılım paketleri içermektedir. Kontrol merkezindeki operatör ekranları vasıtasıyla, tesisin işletimi kontrol edilip otomatik yürütülürken operatörle de bilgisayarda gerekli kontrol ve kumanda imkanına da sahip olurlar. Sistemin daha etkin işletilmesi için daha güvenilir, daha ekonomik işletme için bilgisayar otomasyonuna gereksinimi vardır. Bunun için sistem kontrol ve izleme yazılımları gerçekleştirilmiştir. Sistemin bilgisayar ortamında gözlenmesi ile sistemin kontrolü ve kumandası daha esnek bir hale gelmektedir.   Bakım süresinin azaltılması yoluyla zaman ve iş gücü tasarrufu.   Üretimdeki enerji maliyetlerinin çıkartılması.   Arıza noktaların önceden tespiti ve önlem alınması. .   Otomasyon en geniş tanımıyla teknik proseslerin gerçekleştirilmesinde, insanın bizzat üretim yapma görevini, otomatik üretim ve bunu kontrol etme, izleme görevine dönüştüren bir kavram değişimidir. Bilgisayar teknolojisinin hızla gelişmesi ve bilgisayar kullanımının yaygınlaşması, sistemlerin birbirleri ile iletişimini kolaylaştırmakta ve bu da gelişen otomasyon teknolojisi ile sistemlerde uzaktan kontrol ve veri akımını gündeme getirmektedir. Büyük projelerde SCADA sistemlerinin kullanılması işgücü açısından kazanç sağlamakta ve kazanılan bu iş gücü diğer alanlara kanalize edilerek işletmenin verimi arttırılabilmektedir. SCADA uygulamalar giderek yaygınlaşmakta ve hızla gelişmektedir.

Otomasyon dergisi, Türkiye’nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.   OTOMASYON – Türkiye’nin Otomasyon Dergisi – Otomasyon dergisi, Türkiye’nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.   Günümüzün artan rekabet ve çevre koşullarında işletmeler, gerek ürün ve hizmetlerinin daha rekabetçi fiyatlara sahip olması ve gerekse gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya mirası bırakmak amacı ile enerji tüketimlerini eskisine göre çok daha fazla kontrol altında tutmak zorundadırlar. Bu nedenle bir tesisteki; elektrik, gaz, su, buhar ve diğer maliyetlerin hassas biçimde analiz-kontrol edilmesi artık bir zorunluluk haline gelmiştir.   Enerji otomasyonuna geçen veya geçmek isteyen tesislerin beklentileri kısaca 4 kalemde sıralanabilir:.   • Enerji tüketim noktalarının tespiti ve enerji tasarrufu önlemleri,.   • Üretilen ürün ve hizmetlerin üzerine düşen enerji maliyetinin hesaplanması,.   Enerji tüketim noktalarının tespiti ve enerji tasarrufu önlemleri:.   Tesise monte edilecek haberleşme özelliğine sahip cihazlar ile bir tesisin enerji haritası çıkartılıp yoğun tüketim noktalarında enerji tasarrufuna yönelik iyileştirme çalışmaları yapılabilir. Elde edilen veriler ile yapılmış çalışmaların etkileri kolayca kontrol edilebilir.   Üretilen ürün ve hizmetlerin üzerine düşen enerji maliyetinin hesaplanması:.   Tesiste çalışmakta olan makine ve bölümlere takılacak haberleşme özellikli cihazlar ile elde edilen veriler sayesinde ürün-hizmet başına tüketilen elektrik, su, gaz ve buhar bedelleri net olarak ürün birim fiyatlarına yansıtılabileceğinden, firmalar ürün birim maliyetlerini net olarak çıkartabilirler. Bunun doğal sonucu olarak firmalar daha rekabetçi fiyat seviyeleri belirleyerek, satışlarında artış elde edilebilir ve artan üretim kapasitesi ile birlikte ürün birim maliyetlerinin de düşmesi sağlanmış olur.   Enerji sağlayacı kurumlara karşı cezalı duruma düşmemek:.   Son zamanlarda düşürülen, reaktif enerji tüketimi kullanım oranı ile birlikte tüketiciler kompanzasyon sistemlerinin sağlıklı bir şekilde çalışıp çalışmadığını devamlı kontrol etmek zorunda kalmışlardır. Kurulacak olan enerji otomasyonu ile reaktif enerji tüketiminin belli bir oranın dışına çıkması durumunda alarm alınarak sisteme anında müdahale edilebilir. Aynı şekilde demand güç tüketimlerinin devamlı kontrolü sayesinde, demand güç aşımından anında haberdar olarak önlem alınabilir.   İşletmedeki enerji devamlılığının-kalitesinin sağlanması ve raporlanması:.   Tüm sistem bir bilgisayar sistemi üzerinden simule edilerek bir veya birkaç ekran üzerinden izlendiğinden sistemde meydana gelen en küçük bir limit değer aşımından veya durum bilgisi değişiminden anında haberdar olunarak daha arıza ortaya çıkmadan veya çıktığı anda sisteme müdahale etme olanağı doğar.   Otomasyon sistemi devamlı olarak kayıt yaptığından kayıtlardan alınan raporlardan yapılacak analizler ile önleyici bakım faaliyetleri yapmak mümkündür. Örneğin bir motorun çektiği güçteki değişimler takip edilir ve bunda devamlılık görülüyor ise motor yatakları, redüktörler veya motor sargılarında arıza aranır. Böylece daha arıza oluşmadan önlem alınmış ve üretim kaybı önlenmiş olur. Benzer şekilde trafoların yük seviyesi kontrol edilerek düşük yüklü trafoların yükü diğer trafolara aktarılabilir. Böylece trafoların boşa çıkan trafo servis dışına alınıp trafonun iç kayıplarından dolayı tasarruf elde edilebilir.   Üretimden veya ilgili bölümden sorumlu kişilere yönetim tarafından gönderilecek periyodik tüketim raporları ile sorumluların üretimde kullandıkları elektrik, su, gaz ve buharın her an kontrol edildiğinin bilinmesi bile çoğu yerde %10’lara varan enerji tasarrufu elde edilmesini sağlamaktadır. Örneğin; otomasyon kurulmadan önce öğle yemeğinde makine operatörü makinesini boşta enerjili halde bırakırken otomasyondan sonra makinesinin enerjisini tamamen keserek yemeğe gittiği görülmüştür. Tecrübeler göstermiştir ki ürün başına düşen tüketim maliyeti hedefleri ile operatörler çok daha verimli bir şekilde makinelerini çalıştırmaktadırlar. Hatta elde edilen tasarrufun bir kısmının bölümde çalışanlara prim olarak verilmesi bu kazancın daha fazla olmasını sağlamaktadır.   PC üzerinden izlenen sistemin her bir noktası uzaktan on/off yapılabilir. Böylece operatörsüz çalışan sistemler uzaktan çalıştırılıp durdurulabilir. Aynı şekilde bir yangın durumunda girilemeyen yerdeki elektrik-gaz uzaktan off yapılarak sistem güvenliği arttırılabilir. Eğer otomasyon sistemi bir yangın sistemi ile koordine edilir ise belirli bir senaryo çalıştırılarak insan hayatı dahi korunabilir.   Günümüzde kullanılan üretim ekipmanları eskiye oranla çok daha kompleks hale gelmiştir. Bunun bir sonucu olarak, enerji kalitesindeki en küçük bir problem bile makinelerin durmasına veya arıza yapmasına dolayısı ile üretim, hammadde, işçilik ve prestij kayıplarına sebep olmaktadır. Bu nedenle enerji kalitesinin izlenmesi ve enerji kalitesi olaylarının kayıt altında tutulması, enerji kalitesi olaylarından anında haberdar olarak periyodik meydana gelen olaylara karşı önlem alınması zorunludur. Enerji otomasyonu ile bu harmonikler, transientler, flicker, nötr-toprak arası potansiyel farkları, sag-swell olayları izlenerek önlem alınabilir.Nasıl bir enerji otomasyonuna ihtiyaç var?   Mühendisliğin temeli optimizasyondur. Mühendislik çalışması ile müşteri ihtiyaçları tam olarak minimum maliyetle karşılanmalıdır. Bu durum mühendislik branşlarının tümünde olduğu gibi otomasyonda da aynıdır. Bir mühendis müşterisini ziyaret edip ihtiyaçlarını dinlediğinde müşterisi için olabilecek en uygun konfigürasyonu müşterisine sunmalıdır. Aksi takdirde müşteri hem gereksiz veriler elde edebilir hem de sistemin işletmesinde sorunlar yaşayabilir.   Özellikle enerji otomasyonu konusunda durum çok daha belirgindir. Müşteri ihtiyaçları, müşterinin uygulamasına göre kolayca belirlenip boyutlandırılabilir. Burada aşağıda belirtilen kriterleri göz önünde bulundurmak yeterli olacaktır.   Enerji kalitesi izlenecek mi? Cevap evet ise trafo çıkışlarına harmonik, flicker, transient ölçen Ethernet veya RS485 haberleşme yeteneğine sahip bir enerji analizörü koymak yeterli olacaktır. Aksi takdirde basit bir ürün iş görecektir.   Trafo çıkışındaki yüklerin tüketimleri izlenecek mi? Cevap evet ise izlenecek her bir çıkış için kwh yanında basit elektriksel parametreleri de ölçen haberleşme özelliğine sahip bir enerji analizörü koymanız yeterli olacaktır. Ancak bazı çıkışlarda harmonik ölçümüde isteniyor ise buna uygun bir analizör alınması şarttır.   Gaz sayaçları izlenecek mi? İzlenecek sayaçlar tesiste var ise bunların izleme için uygun bir haberleşme portu veya pulse kontak çıkışı bulunup bulunmadığı kontrol edilmeli eğer yok ise pulse çıkışı veya RS485 çıkışlı olanları ile değiştirilmelidir.   Kalorimetreler izlenecek mi? İzlenecek sayaçlar tesiste var ise bunların izleme için uygun bir haberleşme portu veya pulse kontak çıkışı bulunup bulunmadığı kontrol edilmeli eğer yok ise pulse çıkışı veya RS485 çıkışlı olanları ile değiştirilmelidir.   Su sayaçları izlenecek mi? İzlenecek sayaçlar tesiste var ise bunların izleme için uygun bir haberleşme portu veya pulse kontak çıkışı bulunup bulunmadığı kontrol edilmeli eğer yok ise pulse çıkışı veya RS485 çıkışlı olanları ile değiştirilmelidir.   Sahadaki şalter, kesici, makine durum bilgisi gibi kontak bilgileri PC’ye taşınacak ise remote I/O’lar ile bu işlem kolayca yapılabilir.   Birden fazla PC’den veya internet üzerinden izleme yapılacak mı? Eğer bu özellik isteniyor ise SCADA server ile birlikte ihtiyaca uygun sayıda PC client veya web client da kurulmalıdır.   Eğer sahada kompleks bir kontrol sistemi yok sadece izleme ve uzaktan kontrol işlemleri yapılacak ise RTU ve PLC kullanımı gereksizdir.   Enerji otomasyonlarının olmazsa olmazı mükemmel bir raporlama arayüzüdür. Eğer kaydedilen verilerden düzgün bir raporlama yapılamıyorsa sahadaki donanım ne kadar iyi olursa olsun sonuç yetersiz olacaktır. Raporlamada genellikle şunlar istenir.   – İki tarih-saat arası kayıtların sayısal dökümü ve grafik değişim eğrileri.   – Arıza noktası bulma ve izolasyon.   Tüm raporlardaki veriler tarih ve saat etiketli olmalıdır. Arıza noktası bulma, enerji kalitesi takibi gibi özel projelerde mili saniye mertebesinde saat hassasiyeti gerekebilir bu durumlarda uydu üzerinden net saat bilgisi alınıp sahadaki tüm röle ve analizörlerin saatleri senkron edilmelidir.   Scada sistemlerinin faydaları ve getirileri.   • Sistemin PC üzerinden on-line olarak izlenmesi ve denetimi (kumandası),.   • Bakım süresinin azaltılması yoluyla zaman ve işgücü tasarrufu,.   • Tüketim noktalarının tespiti ve enerji tasarrufu önlemleri alınmasında öncülük,.   • Cezalı durumların önlenmesi. (Demand ve kompanzasyon),.   • Sahadaki alarmlardan anında haberdar olunması ve kaydedilmesi,.   • Üretimdeki enerji maliyetlerinin çıkartılması ve enerji tüketimlerinin kaydı,.   • Arızalı noktalardan anında haberdar olunarak izole edilmesi ve müdahale,.   • Arıza riski olan noktaların tespiti ve önceden önlem alınması,.   • Sahadaki ekipmanlar tarafından ölçülen değerlerin (Akım, gerilim, güç, enerji, THD vs) tek tek aynı anda izlenmesi çok zor ve zahmetli olduğundan tüm bunların aynı anda tek ekranda izlenebilmesi,.   • Ölçümlerin kaydı,.   • Kayıtlarından bir tuş yardımı ile otomatik grafik ve sayısal raporlaması,.   Enerji otomasyonunun genel yapısı.   • Radyo modem üzerinden (wireless).   Ancak bunlar arasında en etkili ve hızlı haberleşme yöntemi seri iletişim veya Ethernet’tir. Cihaz sayısının fazla olduğu projelerde Ethernet kullanılması ekrandaki verilerin değişim hızını artıracağından tercih edilmelidir.   Yazı.   Otomasyon dergisi, Türkiye’nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

 

■  Projelendirme, Sinyal Listeleri ve Sistem Lojiğinin oluşturulması,.   ■  PLC yazılımları, HMI Arayüz kodları,.   ■  Her türlü faturalandırma ve raporlama yazılımları,.

ENERJİ İZLEME , YÜK ALMA YÜK ATMA OTOMASYONU.   • YG ve AG dağıtım kısımlarına ait enerji yönetimi ve kontrol sistemi otomasyonunun sağlanması.   • Atılacak ve alınacak yüklere ilişkin önceliklerin belirlenmesi.   • Yük atma ve alma sıralaması operatör tarafından belirleme özelliği.   • Gün içinde farklı yük atma ve alma sıralamaları seçimi.   • GEOTEK tarafından hazırlanan yazılım sayesinde tüm işletmeler için kullanılan enerji miktarına göre faturalandırma ve sayaç okuması otomasyon çözümü sunulmaktadır.   • Uygun haberleşme bus seçimi ile sayaç, enerji analizörleri vs. ile haberleşme sağlanması.   • İstenen formata uygun fatura dizaynı, raporlama, arşivleme.   • Tüketilen enerjiyi işletme , makina , fırın bazlı ve kaynak ( Doğalgaz , elektirk , su , buhar ) bazlı olarak saatlik, günlük, haftalık, aylık ve yılık kayıt edilmesi.   • Enerji tüketim scadası işletme içine kurulan intranet veya internet ortamından bölümlerin veya işletmelerin tüketim sonuçlarını online olarak exel e aktarmasına izleme ve takibine izin verir.   • İşletme faturalama terminali ile dönemsel faturalamayı temin eder ve faturaları e-mail ile otomatik olarak dönem sonunda işletmelere iletir ve işletmelerin cari kaydına ekler.   • Tüm verilerin ansal ve gerçek zamanlı olarak görülmesini ve toplanan verilerin SQL veri tabanına kayıt edilmesini sağlar . Tüm RTU ların aynı saat diliminde olmasını temin eder. Sistem çift kopya veri tabanı ile çalışır.   • Tüketim ve Takip Scada Otomasyon sisteminde, rapor Yönetim sistemi kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda kolayca planlanabilir. Fatura Yönetim sistemi var olan Muhasebe programlarına faturaya esas kullanıcı tüketim verilerini gönderir.

SİSTEMİN AVANTAJLARI.   Otomasyon sistemi ile kontrol altında tutulan ve izlenen bir elektrik dağıtım sisteminin tüketiciye sağladığı en büyük kazanç; mevcut enerjinin en tasarruflu şekilde kullanılması, can ve mal güvenliği açısından da riskleri ortadan kaldırmasıdır. Bunun yanında .   enerji parametreleri sürekli izlenebildiğinden enerji sarfiyatı kontrol edilebilir ve sistemdeki donanımların arıza durumları otomasyon sistemi üzerinden izlendiğinden hızlı müdahele etme imkanı sağlanır. Kullanıcının istekleri doğrultusunda oluşturulmuş senaryoya göre çalışan otomasyon sistemi, donanımları hatasız kontrol edeceğinden operatör insiyatifinde çalışan sistemlere oranla çok daha güvenli ve tehlikesiz olacaktır ve aynı zamanda az sayıda personelle işletme sistem çalıştırılabilir olacaktır.   Sistemde ük atma ve yük alma sistemleri şebeke ile paralel çalışan ve şebekeden enerji tüketen firmaların ihtiyacınıda karşılar. Aynı zamanda sistemdeki ekipmanın ömrünü uzatır. Yük alma ve yük atma prosesleri, elektrik üretim noktalarındaki (trafo/jeneratör) veya belli elektrik tüketim noktalarındaki yüke göre (çektiği akım veya güce göre) bu noktaları devreye alır veya çıkarır. Bu da enerji sarfiyatını minimuma indirir.   Son teknoloji ile kurulan enerji otomasyon sistemi, ve SCADA yazılımı açık sistemlerdir. Sonradan genişleyebilme ve değiştirilebilme özelliklerine sahiptir. Hatta başka sistemler de otomasyon sistemine entegre edilebilir. .   ■ PLC/RTU ve SCADA sisteminin saha  kabul testlerinin yapılması ve bu sistemlerin sahada devreye alınması.   Enerji İzleme ve kontrol sistemleri, fabrikalarda yer alan Orta Gerilim ve Alçak Gerilim dağıtım panoları içerisinde yer alan tüm ekipmanların kontrolünü içermektedir.   Tüm devre kesici ekipmanların kontrolü ve izlenmesi.   Enerji Analizörü, Koruma Röleleri, Reaktif Güç kontrol rölelerinden alınan verilerin anlık ve geçmişe dönük olarak izlenmesi. Bu değerlere ilişkin alarm, trend kayıtlarının oluşturulması ve raporlanması.   Günlük, haftalık, aylık, yıllık olarak olarak tüm enerji verilerinin WEB tabanlı raporlanması.   Trafo ve Generatörlerin SCADA üzerinden izlenmesi.   AG Dağıtım panolarında yer alan tüm devre kesicilerin pozisyonlarının izlenmesi ve kontrollerinin sağlanması.   Orta gerilim kesicilerinin ve motorlu yük ayırıcılarının izlenmesi.   Trafo – Jeneratör ve UPS gibi güç kaynaklarının uzaktan izlenmesi ve kontrolü.   Detaylı Arıza Raporları ile kolay arıza analizi.   ■ Enerji otomasyonu alanında danışmanlık hizmetlerinin verilmesi.   ■ Enerji otomasyonu alanında RTU, SCADA ve haberleşme protokolleri (IEC 60870-5-101/103/104, IEC 61850, DNP3, Modbus, SNMP) ile ilgili eğitimlerin düzenlenmesi .   PLC sistemine gelen dijital sinyaller; motorlu şalterlerin açık/kapalı ve termik arıza sinyalleri, otomatik/manuel sinyalleri, birtakım arıza sinyalleri gibi sinyallerdir. Akım/gerilim/güç/güç faktörü çeviricilerinden gelen sinyaller ise analog sinyallerdir(4-20 mA, 0-10 VDC vs). Enerji analizörleri parametre bilgilerini PLC’ye veya SCADA’ya  haberleşme hattı üzerinden gönderir. Haberleşme çoğunlukla RS-485 yada IP tabanlı olarak  (Modbus, Modbus TCP, Profibus, Profinet vb  protokolü ile) gerçekleştirilmektedir. PLC sistemi sahadan gelen bu sinyallere göre motorlu şalterlere kumanda edecek dijital sinyaller üretir. .   Komut Gönderme ve İzleme Sistemi (SCADA).   Kontrol ve kumanda sisteminin kontrolü altında bulunan tüm noktaların izlenebildiği ve kumanda edilebildiği bilgisayardan oluşmaktadır. Bu yazılımın genel ismi SCADA/HMI ( Supervisory Control and Data Acquisition /Human Machine Interface )’dır. Bu program PLC ile sürekli haberleşme içindedir. PLC-SCADA/HMI arasındaki haberleşmedeki tüm veriler, ihtiyaca göre veriler belirlenen sekansta tazelenirler. .   Hizmetlerimiz Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri CCTV ve Video Kontrol Geçiş Kontrol Sistemleri Gazlı Söndürme Sistemleri Gaz Algılama Sistemleri KNX (EIB) Aydınlatma Otomasyonu Acil Anons ve Seslendirme HVAC Otomasyon.

 

“Enerji”nin yaşamsal bir kaynak olarak hiç olmadığı kadar önemli hale geldiği günümüzde, “Enerji Otomasyon Sistemleri” enerjinin kontrol altına alınması, verimli işletme ve tüketim koşullarının oluşturulması için bir ilk adım ve başlangıç noktası haline gelmiştir. Çünkü verimlilik kontrol ile sağlanır, kontrol izleme ile başlar.   Firmamızın kurmakta olduğu enerji otomasyon sistemleri genel olarak, tesislerde bulunan trafoların, jeneratörlerin, alçak gerilim (AG) panolarının ve şalterlerinin durum ile arızalarının izlenmesi ve kumanda edilmesi, orta gerilim (OG) kesici ve ayırıcılarının izlenmesi ve kumandası, enerji analizörleri veya güç dönüştürücü cihazlar kullanılarak akım, gerilim, güç, güç faktörü, aktif reaktif enerji tüketimlerinin izlenmesini, koruma rölelerinin izlenmesini ve kumanda edilmesini sağlamaktadır.   Ek olarak sistemde oluşan alarm, arıza durumlarından operatörlerin gerçek zamanlı olarak haberdar edilmesi, sistemin enerji tüketiminin raporlar halinde düzenlenip operatörlerin değerlendirmelerine sunulması da enerji otomasyon sistemlerinin yaptığı işler dahilindedir.   Enerji Otomasyon Sistemleri;.   Sorunsuz şebeke ve dizel jeneratör geçişleri sağlar.   Enerji analizörleri ve koruma röleleri üzerinden kritik noktaların elektriksel parametrelerinin ölçüm değerlerinin elde edilmesini ve dolayısıyla enerji tüketim analizleri yapılabilmesini sağlar. .   Bu ölçümlerin bir veri tabanında saklanmasına ve istenildiği zamanlarda tesis personeline bir raporlama arayüzü ile veya hem tarihsel hem de anlık trend eğrileri ile aktarılmasına olanak tanır.   Şalter/kesici manevralarının, arıza/alarm durumlarının, zaman etiketli olayların; gerçek zamanlı izlenebilmesini, operatörlerin kritik durumlarda sesli  ve görsel olarak uyarılabilmesini,  bunların, veri tabanlarında kayıt altına alınabilmesini ve tesis personeline bir raporlama arayüzü ile aktarılabilmesini sağlar.   Farklı yetki ve seviyede kullanıcı tanımlanması yapılabilen, yetkili operatörlerin sisteme ilişkin operasyonlarını kayıt altında tutan, Web Server özelliği ile esnek erişim özelliğine  sahip olan, güvenli ve kullanıcı dostu SCADA yazılımı ile rahat bir çalışma ortamı sağlar

 

Tüm enerjimizi müşterilerimizin ve ülkemizin enerjisini korumak için tüketiyoruz….   Entegre Bina Yönetim Sistemleri.   Bina otomasyon ve yönetim sistemleri, tesisin tipine bağlı olarak ısıtma, soğutma, havalandırma sistemleri, jeneratör, hidrafor, VRV-VRF sistemleri, fan coiller, VAV ler, aydınlatma, otopark CO gaz izleme ve egzost kontrol sistemleri gibi farklı elektromekanik sistemlerin tek bir merkezden kontrolü, izlenmesi ve raporlanmasını kapsar. Ayrıca CCTV (kapalı devre televizyon), kartlı geçiş, yangın algılama vb diğer güvenlik sistemleri ile de entegre edilerek tek merkezden tüm binanın minimum personel ve maksimum verimlilikle kontrolünü sağlar.   Kontrol edilen alanlarda konfor şartlarının oluşturulması: Mekan sıcaklığı, nemi, ışık şiddeti, hava kalitesi, kullanım su sıcaklığının ayarlanması.   Enerji Tasarrufu: Su-hava sıcaklığının, ışık şiddetinin, açma-kapama zamanlarının otomatik ayarlanması, gereksiz ısıtma-soğutma-aydınlatma yapılmaması, enerji sarfiyatı hesaplanması.   Rutin İşlem Kontrolleri: Günlük, haftalık, saatlik cihaz açma-kapama programlarının oluşturulması, cihazların sıralı çalıştırılmasıyla, eşit yıpranma sağlanması, arızada yedek cihaza geçme.   Koruyucu Bakım ve Sistem Sürekliliği : Elektromekanik sistemlerin sarf ve yedek parça ömürlerinin takibi, minimum yedek parça stoklarının tutulması, arıza durumunda iş emirlerinin yazılması, sık arızalanan sistemlerin tesbiti.   İnsan kaynaklı hataların ortadan kaldırılması ve eleman maliyetinin azaltılması: Minimum insan müdahalesi ile hataların, gereksiz enerji sarfiyatının ve işgücünün azaltılması, kaynakların verimli kullanımı olarak özetlenebilir.   Otomatik (lokal) Kontrol Sistemleri.   Otomatik Kontrol, endüstriyel sistemlerden ısıtma, havalandırma, iklimlendirme sistemlerine kadar aklınıza gelebilecek her yerde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bir değişkenin lokal olarak kontrol edilmesi düşünülen her yerde otomatik kontrol söz konusu olmaktadır. Bu değişken bir gazın, katının veya sıvının sıcaklık, nem, akış hızı veya miktarları olabilir.Otomatik kontrolün amacı sistemin değişken büyüklüklerini arzu edilen değerlerde tutarak kararlı bir çalışma ortamı yaratmaktadır.   Endüstriyel Otomasyon Sistemleri.   Endüstri standartlarına uygun ürün ve programlarla, bina otomasyonu ile aynı amaç ve hedef doğrultusunda kurulan otomasyon sistemleridir. Kurulacağı tesis ve sistemin özelliklerine göre uygun hassasiyet ve koruma sınıfında ekipmanlar kullanılmaktadır.   Aydınlatma Otomasyonu.   İşletmelerin giderek artan rekabet koşullarında karlılıkların arttırmasının en önemli yollarından biri giderlerin önemli bir kısmı olan enerji giderlerinin azaltılmasıdır. Aydınlatma otomasyonu aydınlatma için harcanan enerjinin azaltılmasını sağlarken, maksimum konfor ve rahatlığı sağlar. Bugün ülkemizde harcanan elektrik enerjisinin %20sinin aydınlatma için kullanıldığı tahmin edilmektedir.

 

Enerji SCADA Uygulamaları kapsamında sistemde yer alan Trafo, Generatör, UPS, AG dağıtım panosu, OG dağıtım hücresi, baralar ile ilgili sinyaller ve elektriksel parametreler (akım, gerilim, güç, frekans, güç faktörü, enerji, harmonik,..) izlenmektedir.   Enerji Otomasyonu.   Elektrik enerjisinin üretildiği, iletildiği, dağıtıldığı ve tüketildiği tüm elektrik tesislerinde, dağıtım ve iletim sisteminin kontrol altında tutulduğu ve en uygun senaryoya göre kumanda edildiği, enerji parametrelerinin izlenip sistemin takip altına alındığı otomasyon sistemleri kuruyoruz.   RTU Tabanlı Sistemler.   Geniş alana dağılmış enerji sistemlerini tek SCADA altında toplamak için RTU (Remote Terminal Unit) tabanlı sistemleri kuruyoruz. RTU’ların en önemli özelliği haberleşme konusunda gelişmiş yeteneklerinin ve yüksek kapasitelerinin olmasıdır. Haberleşme için standart haberleşme kablolarının yanısıra, arazi koşullarına göre fiber optik kablolar ve RF modemler de kullanılabiliyoruz.   Yük Atma.   Şebekeye paralel çalıştırılan generatör sistemlerinde, generatör setlerinin yükü tam olarak karşılayamadığı durumlarda yaşanan şebeke kesintilerinde  fazla yükleri yaklaşık 150 ms gibi bir süre içinde devreden çıkartıyoruz.   Faturalama.   Büyük ölçekli üretim tesislerinde ve binalarda değişik departman ve şirketlerin enerji tüketimlerini enerji analizörleri ya da sayaçlarla ayrı ayrı takip ediyor, aylık olarak tüketimler raporlanarak her dönem sonu tüketim bedellerini faturalar halinde çıkartıyoruz.   Yük Paylaştırma.   Birden fazla generatörün olduğu sistemlerde şebekeye paralel ya da ada modundaki çalışmalarda hedef üretim değerini belirleyerek çalıştırılan generatörlerin her birisi için hedef üretim değeri referans olarak uyguluyoruz.   Enerji Raporlama.   Endüstriyel tesisler enerji tüketimlerini denetleyerek tasarruf yapabilirler. Enerji tüketim noktalarından tüketim verisini tek merkeze topluyoruz. Bu veri ile ilgili çeşitli raporlar oluşturuyor ve tüketim karakteristiğini ortaya çıkartıyoruz.   Senkronizasyon.   Dizel generatörlerin birbirleriyle ya da şebekeyle paralel çalışabilmesi için senkronizasyon sistemleri kuruyoruz. Woodward ürünleri ile donattığımız sistemleri PLC ile otomatize ediyor ve SCADA ile kullanıcıya ulaştırıyoruz.   Kojenerasyon SCADA.   Kojenerasyon Gaz Motorlarını gerektiği zaman çalıştırıyor ve durduruyor, üretim referans değeri vererek sistem şebeke – generatör yük paylaşımını kontrol ediyoruz. Generatör seti ve atık ısı kazanı ile ilgili çok çeşitli sinyalleri PLC ile topluyor ve bilgisayar ekranında gösteriyoruz.

 

Arabirim Elektroniği.   Akım ve Enerji Ölçüm Teknolojisi Arabirim Modülleri EPSITRON® Elektronik Devre Kesiciler EPSITRON® Güç Kaynakları JUMPFLEX® Sinyal Çeviriciler Röle ve Optokuplörler Tümü Arabirim Elektroniği.   Otomasyon Teknolojisi.   Türkiye’nin giderek artan enerji ihtiyacı karşısında enerjinin verimli bir şekilde kullanılması büyük önem taşıyor. Sanayileşmenin giderek artması ise enerji tüketimini en çok tetikleyen unsurlardan biri. Ancak ülkemizde diğer sanayileşmiş ülkeleri karşılaştırdığımız zaman kişi başı elektrik tüketiminin hala çok düşük seviyelerde olduğunu görüyoruz. Öte yandan yüksek enerji fiyatları endüstrinin enerji giderlerini sürekli olarak arttırmakta. Bu artan enerji fiyatlarından en az şekilde etkilenmek için enerji otomasyonu büyük rol oynuyor.   Yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere Türkiye OECD ülkelerinin neredeyse dörtte biri oranında kişi başına düşen elektrik harcamasına sahip. Bu da enerji tüketimimizin orta ve uzun vadede ciddi oranlarda artacağını gösteriyor.   Bugün geldiğimiz noktada enerji arz ve talebinde yaşanan sıkıntıların üzerine birde yüksek enerji fiyatları eklenince mevcut enerjinin en verimli ve akıllı bir biçimde kullanılması herkes için büyük önem taşır hale geldi. Yapılan araştırmalar bir sanayi kuruluşunun operasyonel işletme maliyetinin %10 ile %50’sinin enerji giderleri olduğunu ortaya koymaktadır.   İş gücü maliyetinin azaltılması.   [box style=”warning”] Enerji otomasyonu denilince ülkemizde ne yazık ki sadece elektrik enerjisi akla gelmekte ve sadece elektrik enerjisine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Oysaki basınç, buhar, doğalgaz, su sıcaklık, hava kaçakları vb. enerji türleri de enerji otomasyonuna dahil edilmelidir. [/box].   Özellikle endüstriyel kuruluşları düşündüğümüz zaman enerji karşımıza sadece elektrik enerjisi olarak çıkmayacaktır. İşte bu yüzden gerçek ve akıllı bir enerji tasarrufu için bu farklı enerji türlerini bir arada ölçümleyen ve analiz bir sistem varlığı gereklidir.   Sahadan toplanacak olan elektriksel ve fiziksel ölçüm değerlerinin otomasyon sistemine aktarımının sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için uygun PLC konfigürasyonunun seçilmesi ve sisteme uygulanması gerekmektedir. Bir diğer önemli nokta tasarlanan sistemin optimum maliyet ile hayata geçirilmesidir. Özellikle enerji tasarufu, tüketimin izlenmesi ve optimizasyonun sağlanmasına yönelik ISO 50001’e uygun sistem dizaynı ve raporlaması ile WAGO , donanım çözümünü yazılım ile entegre etmektedir. Böylece hem maliyeti etkin hem de güvenilir ve sürekli veri akışı sağlayan sistemler tasarlamakta, devreye almakta ve yenilikçi ürünleri ile bu vizyonunu sürekli güncellemektedir. Enerji verilerinin toplanması enerji otomasyonun en önemli aşamalarındandır. WAGO sadece elektrik enerjisinin değil bütün enerji formlarının toplanmasını sağlar. WAGO enerji analizör modülleri ile;.   Elektriğe ait bütün formlar ölçülebilir. (Akım, gerilim, frekans, 41. harmoniğe kadar analiz, reaktif güç, görünür güç, aktif güç, çalışma bölgesi, faz gösterimi vb.).   Tüm sayaçlarınızı bağlayabilirsiniz.   Uzaktan izleme yapılabilir. Herhangi bir network içerisinden ethernet ağı üzerinden ya da statik IP ile dünyanın herhangi bir yerinden değerler takip edilebilir.   Akım trafoları ayrılabilir gövdeli olup, ölçüm yapılan yerde işleme gerek kalmadan ölçüm alınabilir.   WAGO enerji analizör modülleri ile akım ve gerilim analizi, ölçümü ve takibi yapılabilir.   Bu enerji analizörleri [highlight style=”cyan”] PLC [/highlight] düğümüne doğrudan bağlanılmaktadır. Böylece PLC işlemcisine modüler yapı içerisindeki bus haberleşmesi ile doğrudan veri aktarımı yapılır. Bu sayede harici enerji analizörleri ve PLC arasında tesis edilen ikinci bir haberleşme hattına gerek duyulmamakta ve veri kayıpları ortadan kaldırılmaktadır. WAGO ile doğrudan entegre çalıştığı için fieldbustan bağımsız kullanılır. Yani proseste Profinet, Profibus, Modbus ya da Devicenet olabilirken enerji, doğalgaz ve su uygulamalarında [highlight style=”cyan”] IEC 61850 [/highlight] ya da IEC 60870-5 olabilir.   Pirelli Fabrikası, enerji giderlerini azaltmak için 750 makinesi için enerji otomasyonu uygulanacaktır.  Aynı zamanda pnömatik olan bu makinelerin hava kaçaklarının da izlenmesi gerekmektedir. Öte yandan fabrika artan aydınlatma giderlerini minimize etmeyi planlamaktadır.   Proje kapsamında yaklaşık 750 adet makinenin enerji analizörlerinin ModBus üzerinden izlenmesi ve hava kaçaklarının kontrolü IO-Link modülü üzerinden takip edilecektir. Aynı zamanda projeye WAGO BACnet kontrolör altında DALI aydınlatma otomasyonu dahil edilmiştir. Böylece BACnet altında ModBus+DALI entegrasyonu ek bir kontrolöre ihtiyaç kalmadan sağlanmıştır.   İşletmede olan veri merkezinde 28 farklı elektrik enerjisi tüketim noktasının, iki PLC istasyonu ile iki ayrı panodan enerji analizörleri üzerinden ölçülüp enerji yönetim sistemine aktarılmıştır.   Ölçüm yapılacak panolarda revizyon yapılamaması, konvansiyonel enerji analizörlerinin yer problemi yaşatması ve haberleşme sorunlarından kaynaklı veri kaybı riski göz önünde bulundurularak WAGO’nun modüler PLC ve enerji analizör yapısı tercih edilmiştir.   http://www.wago.com.tr.   İptal.   Facebook Linkedin Twitter Youtube.   WAGO, 1951′ deki kuruluşundan beri elektrik mühendisliği ve elektronik endüstrisinde yenilikçi bağlantı sistemlerine öncülük etmekte, Almanya, (Minden ve Sondershausen) İsviçre, Japonya, Fransa, Polonya, Çin, ABD ve Hindistan olarak dünyanın 8 farklı ülkesinde 9 üretim tesisi ile sanayinin her alanına ürün ve çözümleriyle yön vermektedir. WAGO‘ nun 32 farklı ülkede bulunan kendi şirketlerinden biri olan WAGO, Türkiye’de 2007’den bu yana sizlere hizmet sunmaya devam etmektedir.

ENERJİ İZLEME , YÜK ALMA YÜK ATMA OTOMASYONU.   • YG ve AG dağıtım kısımlarına ait enerji yönetimi ve kontrol sistemi otomasyonunun sağlanması.   • Atılacak ve alınacak yüklere ilişkin önceliklerin belirlenmesi.   • Yük atma ve alma sıralaması operatör tarafından belirleme özelliği.   • Gün içinde farklı yük atma ve alma sıralamaları seçimi.   • GEOTEK tarafından hazırlanan yazılım sayesinde tüm işletmeler için kullanılan enerji miktarına göre faturalandırma ve sayaç okuması otomasyon çözümü sunulmaktadır.   • Uygun haberleşme bus seçimi ile sayaç, enerji analizörleri vs. ile haberleşme sağlanması.   • İstenen formata uygun fatura dizaynı, raporlama, arşivleme.   • Tüketilen enerjiyi işletme , makina , fırın bazlı ve kaynak ( Doğalgaz , elektirk , su , buhar ) bazlı olarak saatlik, günlük, haftalık, aylık ve yılık kayıt edilmesi.   • Enerji tüketim scadası işletme içine kurulan intranet veya internet ortamından bölümlerin veya işletmelerin tüketim sonuçlarını online olarak exel e aktarmasına izleme ve takibine izin verir.   • İşletme faturalama terminali ile dönemsel faturalamayı temin eder ve faturaları e-mail ile otomatik olarak dönem sonunda işletmelere iletir ve işletmelerin cari kaydına ekler.   • Tüm verilerin ansal ve gerçek zamanlı olarak görülmesini ve toplanan verilerin SQL veri tabanına kayıt edilmesini sağlar . Tüm RTU ların aynı saat diliminde olmasını temin eder. Sistem çift kopya veri tabanı ile çalışır.   • Tüketim ve Takip Scada Otomasyon sisteminde, rapor Yönetim sistemi kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda kolayca planlanabilir. Fatura Yönetim sistemi var olan Muhasebe programlarına faturaya esas kullanıcı tüketim verilerini gönderir.

 

Senior Web Developer Front End Development / Back End Development

Leave a reply:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Site Footer